Zawiadomienie o Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu Członków Jachtklubu Stoczni Gdańskiej w dniu 02 lipca 2021

ZAWIADOMIENIE
o
Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu Członków Jachtklubu Stoczni Gdańskiej w dniu 02 lipca 2021 r.

Zgromadzenie rozpocznie obrady:

- w I terminie  o godz. 17:45

- w II terminie o godz. 18:00

w siedzibie Jachtklubu Stoczni Gdańskiej - Gdańsk, ul.Przełom 9

PORZĄDEK OBRAD

 1. Powitanie
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór składów:
  a. komisji uchwał i wniosków
  b.komisji skrutacyjno-wyborczej
 5. Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy.
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2020.
 7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za okres sprawozdawczy.
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za okres sprawozdawczy.
 9. Podjęcie Uchwał :
  a. zatwierdzenie wyniku finansowego za 2020 rok;
  b. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Informacja o prowadzeniu działalności przez Jachtklub Stoczni Gdańskiej w trakcie planowanego remontu przystani.
 11. Zmiany w statucie Jachtklubu Stoczni Gdańskiej
 12. Sprawozdanie Komisji ”MATKI”
 13. Dyskusja
 14. Podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany przepisów statutu.
 15. Wybory do władz Jachtklubu Stoczni Gdańskiej
 16. Przerwa
 17. Ogłoszenie wyników wyborów
 18. Wolne wnioski
 19. Zatwierdzenie wniosków Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków  Jachtklubu Stoczni Gdańskiej
 20. Zakończenie zebrania.

UWAGA! 

Wskazana jest jak najwyższa frekwencja z powodu poważnej sytuacji Jachtklubu

Wszyscy uczestnicy Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania zobowiązani są do przestrzegania  aktualnych na dzień zebrania, związanych z Pandemią obostrzeń.

Zarząd przypomina, że dla otrzymania mandatu uprawniającego do  udziału w Walnym Zgromadzeniu niezbędne jest bieżące ( do czerwca włącznie) opłacenie składek członkowskich przed rozpoczęciem obrad.

  Komandor 
Mieczysław Lewandowski